Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Si Luisa Piccarreta ay ang Katuparan ng Kaharian

Luisa Piccarreta fiat

Gamitin ang malayang kalooban

Ang tamang pagkakasunud-sunod ay para sa lahat ng nilalang na gamitin ang kanilang malayang kalooban upang piliin na magmahal at mamuhay sa loob ng Banal na Kalooban ng Diyos. Ang lugar natin ay ang maging tunay na mga anak ng ating Ama sa Langit, ang maging isa pang Jesus na tinawag tayo ngayon.

Dapat tayong bumalik nang buo sa Kanyang larawan at wangis. Ang Ating Layunin ay magmana ng lahat ng mga bagay at kaluwalhatian ng ating Makalangit na Ama at maging mga administrador para mamuno: ang pumalit sa ating lugar sa Trono regal, upang maging mga hari at reyna sa isang Banal na Banal na Kaharian.

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)