Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Si Hesus ay hindi gumagawa ng bagay na kalahati lamang

Ang ganap at may puspusang ginawa ng Dyos

Boyom 29
J.M.J.

Sa Banal na Kalooban ng Dyos! Deo gratias
Pebrero 13, 1931

Pagkatapos, ipinagpatuloy ko ang aking munting mga gawa ng pagsamba, ng pag-ibig, ng papuri, ng mga pagpapala sa Banal na Gawain (Fiat) para sa aking Tagapaglikha; at habang inilalabas ko ang aking mga gawa, pinalawak ng Banal na Kusang-loob ang mga ito sa lahat ng dako at sa bawat lugar kung saan ang Banal na Kalooban ay naroroon, na kung saan ay walang isang punto kung saan Ito ay wala. At Idinagdag ni Jesus: “Pinakamamahal na anak ng Aking Kalooban, dapat mong malaman na ang Aking Kaloob ay hindi marunong gumawa ng mga gawa
sa kalahati, ngunit ganap, at nang may kapuspusan upang makapagsabi: ‘Kung saan naroroon ang Aking Kalooban naroroon ang Aking pagkilos.’ At ang AKing Pagka-Diyos, nang makita ang pagsamba, ang pag-ibig Nito na nilalang na nakalagay sa loob ng Ating Banal na Kalooban, ay dito natagpuan. Bilang tugon sa loob ng Kalawakan Nito, sa anumang puntong nais Nito na sandalan. Kaya, nadarama namin ang aming malalim na pagsamba na ang inilagay ng nilalang para sa Amin sa Aming Kalooban, at Kami ay sumasandig dito at Kami ay nagpapahinga; Nararamdaman namin na mahal niya kami kahit saan, at Kami ay sumandal sa loob ng kanyang pag-ibig; at gayon din sa kanyang mga papuri at pagpapala. Kaya, ang nilalang sa Aming Kalooban ay nagiging Amin tugon at aming pahingahan; at wala nang higit na nakalulugod sa Amin kaysa sa paghahanap ng Aming kapahingahan sa Aming nilalang—isang simbolo sa iba pang inangkin Namin pagkatapos na likhain ang buong Nilikha. Higit pa rito, ang Aming Banal na Kalooban ay naroroon sa lahat ng dako, at ang Langit at lupa, at lahat, ay napuno kasama Ito hanggang sa labi. Kaya, lahat ay mga belo na nagtatago Nito, ngunit mga piping belo; at kung sa kanilang katahimikan sila ay mahusay magsalita nagsasalita tungkol sa kanilang Tagapaglikha, hindi sila, ngunit ang Aking Banal na Kalooban, na nakatago sa mga nilikhang bagay, ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, na parang wala itong pananalita. Nagsasalita ito sa araw sa pamamagitan ng mga palatandaan ng liwanag at init; sa hangin, nagbibigay tumatagos at naghaharing mga palatandaan; sa himpapawid Nagbibigay ito ng mga matahimik na palatandaan, tulad ng paggawa ng Kanyang sarili na hininga ng lahat ng nilalang. Oh! kung ang araw, hangin, hangin at lahat ng iba pang nilikhang bagay ay may kabutihan sa salita, kung gaano karaming mga bagay ang kanilang sasabihin sa kanilang Lumikha. Ngunit, sino ang gawaing nagsasalita ng Kataas-taasang Tao? Ito ay ang mga nilalang. Sa paglikha sa kanya, Kami’y mahal na mahal namin siya, na ibinigay Namin sa kanya ang dakilang kabutihan ng salita. Nais ng Aming Kalooban na maging salita ng nilalang, Nais nitong lisanin ang katahimikan ng mga nilikhang bagay, at nabuo sa kanya ang sankap ng boses, Ito ay nabuo ang salita upang makapagsalita. Samakatuwid, ang tinig ng mga nilalang ay nagsasalita ng tabing kung saan ang Aking Kalooban nagsasalita nang mahusay, matalino; at dahil hindi palaging sinasabi o ginagawa ng nilalang ang parehong bagay—gaya ng nilikha mga bagay na hindi nagbabago sa kanilang pagkilos; palagi silang nasa kanilang lugar, ginagawa ang parehong aksyon na nais ng Diyos sa kanila—kaya’t ang Aking Kalooban ay nagpapanatili ng tuluy-tuloy na saloobin ng maramihang mga paraan na nasa mga nilalang. Kaya, masasabi na Ito ay nagsasalita hindi lamang sa tinig, ngunit ginagawa Nito ang Kanyang Sarili na nagsasalita sa mga gawa, sa mga hakbang, sa isip at sa puso ng mga nilalang. Ngunit ano ang Aming kalungkutan sa pagkakita nitong nagsasalitang nilikha paggamit ng malaking kabutihan ng salita upang masaktan Kami; paggamit ng regalo para masaktan ang nagbigay at maiwasan ang dakilang kahanga-hangang magagawa ko, ng mga grasya, ng pag-ibig, ng Banal na Kaalaman, ng kabanalan na maaari kong mabuo sa nagsasalitang gawain ng nilalang? Ngunit para sa isang nabubuhay sa Aking Kalooban, Ako ay isang tinig na nagsasalita, at—oh! paano maraming bagay ang patuloy kong ipinakikita sa kanya; Ako ay nasa patuloy na paggalaw at saloobin, tinatamasa ko ang buong kalayaang gawin at magsabi ng mga nakakagulat na bagay, at ginagawa Ko ang kagila-gilalas ng Aking Kalooban na nagsasalita, nagmamahal at kumikilos sa nilalang. Samakatuwid, bigyan mo Ako ng buong kalayaan, at makikita mo kung ano ang magagawa ng Aking Kalooban sa iyo.”

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)