Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Sa Banal na kaloobn ang ugnayan ng tao at ng Dyos

Sa Banal na Kalooban ang tanging tunay na ugnayan tao at Dyos

Dito sa Bolyom 22 buwan ng Hunyo 12, 1927

Ang kahalagahan ng ugnayan sa Dyos at sa tao. Mababasa natin sa Mga Gawa 2:4: “At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu na magsalita.”

Mga ugnayang umiiral sa pagitan ng Lumikha at nilalang, sa pagitan ng Manunubos at ng mga tinubos, sa pagitan ng Tagapagbanal at mga pinabanal. 

Sino ito na makakabasa ng mga banal na litra. Sinusunod ko ang mga gawa ng Banal na Gawain (Fiat) ayon sa aking nakagawiang paraan, upang ayusin at itali ang lahat ng mga relasyon, sa pagitan ng Manlilikha at nilalang, sa pagitan ng Manunubos at ng mga tinubos, sa pagitan ng Tagapagbanal at ng mga pinabanal, na sinira ng kalooban ng tao; at ang aking minamahal na si Hesus, na gumagalaw sa aking panloob, ay nagsabi sa akin si Hesus:

 “Anak ko, isa na gustong malaman ang lahat ng mga relasyong umiiral sa pagitan ng Lumikha at nilalang, at upang mapanatiling may bisa ang kanilang mga ugnayan, dapat hayaang maghari ang aking Banal na Kalooban sa loob na kanyang sarili na may ganap na kapangyarihan. Sa katunayan, dahil ang buhay ng aking Kalooban ay naroroon sa lahat ng Paglikha, siya ay bubuo ng isang solong buhay para sa lahat ng nilikhang bagay, at dahil ang buhay ay iisa, mauunawaan niya ang kanilang wika at ang mga ugnayang umiiral sa kanya Tagapaglikha. Ang bawat nilikhang bagay ay nagsasalita tungkol sa Lumikha nito, at nagtataglay ng mga nababasang litra ng aking Banal na Gawain (Fiat). Ngunit gawin mo alamin kung sino ang may kakayahang marinig ang kanilang tinig, maunawaan ang kanilang makalangit na pagsasalita, at basahin ang banal na mga litra na itinatak ng bawat nilikhang bagay sa loob nito? Isa na nagtataglay ng aking Kalooban. Siya ang may pagdinig kayang makinig sa kanilang tinig, ang katalinuhan upang unawain sila, ang mga mata upang basahin ang mga banal na litra na, sa gayon labis na pag-ibig, ang kanyang Lumikha ay humanga sa bawat nilikhang bagay. Sa kabilang banda, ang hindi hahayaang maghari ang Aking Kalooban, ay nakahanap sa kanyang sarili sa kalagayan ng isang bingi at hindi makarinig, ng isang tanga at hindi makaintindi, na isang taong hindi nag-aral ng iba’t ibang wika, at hangga’t maaaring magsalita ang isa, wala siyang naiintindihan. Sa parehong paraan, upang mapanatili ang mga relasyon na umiiral sa pagitan ng Manunubos at mga tinubos, at upang malaman sila, dapat pag-aralan ng isa’t-isa ang buhay ko. Ang bawat salita, gawa, hakbang, pintig ng puso at sakit ay pawang mga bigkis na aking narating gapusin ang lahat ng tinubos. Ngunit sino ang nakatali? Isang nag-aaral sa aking buhay at sumusubok na gayahin Ako. Habang ginagaya niya Ako, siya ay nananatiling nakatali sa aking mga salita, gawa, hakbang, atbp., na tinatanggap ang kanilang buhay, at magkakaroon ng pagdinig na magagawang makinig sa lahat ng aking mga turo, ang isip upang unawain ang mga ito, at ang mga mata upang basahin ang lahat ng mga litra na humanga sa Akin sa pagdating upang tubusin ang sangkatauhan. At kung hindi ito gagawin ng nilalang, ang mga litra ng Pagtubos ay hindi mabasa para sa kanya; ito ay magiging isang wikang banyaga para sa kanya, at ang mga relasyon at buklod ng Katubusan ay hindi magkakabisa. Ang nilalang ay palaging magiging isa na ipinanganak na bulag sa lahat ng Aming mga ari-arian na nais Naming pagyamanin siya. At isa na gustong malaman at matanggap ang lahat ang mga relasyon at mga bigkis ng kabanalan, ay dapat ibigin ang Tagapagbanal. Inilalagay ng Banal na Espiritu ang Kanyang apoy sa daan patungo sa isa na tunay na nagmamahal, at nagbubuklod sa kanya sa mga relasyon ng Kanyang kabanalan. Kung walang pag-ibig walang kabanalan, dahil ang mga bono ng totoo nasira na ang kabanalan.”

Mababasa rin natin sa aklat ni San Juan 15:9 na nasasaad: “Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig.”

Ang talatang ito ay bahagi ng tinatawag na “Sinalita ni Jesus sa Huling Hapunan” kung saan siya ay nagturo at nagpalakas ng loob sa kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Dito,ipinapakita ni Jesus ang kanyang walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga para sa kanyang mga tagasunod at hinikayat sila na manatiling tapat at masunurin sa kanyang mga utos.

Balik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)