Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Panawagan ng Inang Reyna

Tawag ni Mariang Reyna sa lahat ng mga kaluluwa

Pinakamamahal na anak, nararamdaman ko ang hindi mapaglabanan na pangangailangang bumaba mula sa Langit upang bigyan ka ng aking mga pagbisita bilang ina. Kung titiyakin mo sa akin ang iyong pagmamahal sa anak, ang iyong katapatan, lagi akong mananatili sa iyong kaluluwa, dahil upang maging iyong guro, Modelo, halimbawa at pinakamalambing na Ina. Naparito ako upang anyayahan ka na pumasok sa Kaharian ng iyong Ina, iyon ay, ang Kaharian ng Banal
na Kalooban, at kumakatok ako sa pintuan ng puso mo para pagbuksan mo ako…Alam mo? Sa sarili kong mga kamay dinadala kong Regalo ang aklat na ito; Iniaalok ko ito sa iyo nang may pagmamalasakit sa ina, upang ikaw naman, sa pamamagitan ng pagbabasa nito, ay matutong mamuhay ng Langit at hindi na ng lupa.

Ang aklat na ito ay ginto, anak ko; bubuo ito ng iyong espirituwal na kapalaran, ang iyong kaligayahan sa lupa. Dito makikita mo ang pinagmumulan ng lahat ng mga kalakal: kung ikaw ay mahina magkakaroon ka ng lakas; kung matukso ka bibili ka
tagumpay; kung ikaw ay nahulog sa pagkakasala sasalubungin mo ang mahabagin at makapangyarihang kamay na mag-aangat sa iyo; kung sa palagay mo
nagdurusa ay makakatagpo ka ng ginhawa; kung malamig, ang tiyak na paraan ng pag-init sa iyo; kung gutom, mapasaya ka sa pagkaing dulot ng Banal na Kalooban.
Sa pamamagitan nito ay wala kang makaligtaan, hindi ka na mag-iisa, dahil sa iyo
Pananatilihin ka ni Nanay ng matamis at sa lahat ng kanyang pangangalaga sa ina ay gagawa siya ng pangako na paligayahin ka. Ako, ang Maklalangit na Empress, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo, basta pumayag kang tumira sa akin.
Kung alam mo ang aking mga pagkabalisa, ang aking masigasig na buntong-hininga at pati na rin ang mga luhang ibinuhos ko para sa aking mga anak! Kung alam mo kung paano ako nag-aalab sa pagnanais na makinig ka sa aking mga aralin sa buong Langit at matutong mamuhay sa Banal na Kalooban!
Sa aklat na ito ay makikita mo ang mga kababalaghan: makikita mo ang isang Ina na labis na nagmamahal sa iyo na isakripisyo niya ang kanyang sarili minamahal na Anak para sa iyo, upang mabuhay ka sa parehong buhay kung saan siya namuhay sa lupa.

Oh, huwag mo akong bigyan ng sakit na ito, huwag mo akong tanggihan; tanggapin ang regalong ito mula sa Langit na dinadala ko sa iyo; maligayang pagdating
ang aking pagbisita, ang aking mga aralin…! Alamin na pupunta ako sa buong mundo, pupunta ako sa bawat isa, sa lahat ng pamilya, sa mga komunidad ng relihiyon, sa bawat bansa, sa lahat ng mga tao, at kung kinakailangan ay lilibot ako sa buong siglo, hanggang sa mabuo ko ang aking bayan bilang Reyna at ang aking mga anak bilang Ina sa akin, na nakakaalam at gumagawa ng Banal na Kalooban na maghari sa lahat ng dako. Ipinapaliwanag nito ang layunin ng aklat na ito. Ang mga sasalubong sa kanya nang may pagmamahal ang mauuna masuwerteng mga bata na mapabilang sa Kaharian ng Banal na Gawain (Fiat), at isusulat ko ang kanilang mga pangalan sa mga litra na ginto sa puso ng aking ina.

Nakikita mo ba, anak ko? Ang parehong walang katapusang pag-ibig ng Diyos na sa Katubusan ay gustong gamitin ako ibaba ang Walang Hanggang Salita sa lupa, tinawag akong muli sa bukid at ipinagkatiwala sa akin ang mahirap na gawain,
ang dakilang utos, upang mabuo sa lupa ang mga anak ng Kaharian ng kanyang Banal na Kalooban, sa pagiging ina maalalahanin, samakatuwid ako ay nagsimulang magtrabaho at ihanda para sa iyo ang daan na aakay sa iyo sa maligayang Kaharian na ito, para sa layuning ito ay bibigyan kita ng dakila at makalangit na mga aralin at sa wakas ay tuturuan kita ng mga espesyal at bagong panalangin, sa pamamagitan nang iyong ipapangako sa langit, sa araw, sa paglikha, sa aking buhay at sa aking Anak, lahat ng mga gawa ng mga banal, upang sa iyong pangalan ay isagawa nila ang kaibig-ibig na Kaharian ng Banal na Kalooban. Ang mga panalanging ito sila ang pinakamakapangyarihan, dahil pinapangako nila ang banal na gawain mismo. Sa pamamagitan nila ay mararamdaman ng Diyos dinisarmahan at nasakop ng nilalang.

Sa pagpapalakas ng tulong na ito, mapapabilis mo ang pagdating ng kanyang Kaharian napakasaya at kasama ko ay matatamo ninyo na ang Banal na Kalooban ay matupad sa lupa tulad ng sa Langit, ayon sa pagnanais ng Banal na Guro. Lakas ng loob, anak ko; pasayahin mo ako at pagpapalain kita.

Balik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)