Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Panalangin sa Pagluluwalhati kay Luisa Piccarreta

Manalangin tayo para sa kaluwalhatian

O Mahabagin at Kabanal-banalang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa kaloob na kabanalan ng Iyong tapat na lingkod na si Luisa Piccarreta.

Nabuhay siya, Oh Ama, sa Iyong Banal na Kalooban, na naging nasa ilalim ng pagkilos ng Espiritu Santo, ayon sa Iyong Anak, masunurin kahit hanggang kamatayan sa krus, biktima at linkod na nakalulugod sa Iyo, kaya nagtutulungan sa gawain ng Pagtubos ng sangkatauhan.

Ang kanyang mga birtud ng pagsunod, kababaang-loob, pinakamataas na pagmamahal kay Kristo at sa Simbahan, akayin mo kaming hilingin sa Iyo ang kaloob ng kanyang kaluwalhatian sa lupa, upang ang Iyong Kaluwalhatian ay sumikat sa harap ng lahat, at ang Iyong Kaharian ng katotohanan, katarungan at pag-ibig, maaaring kumalat sa buong mundo sa partikular na karisma nang Fiat Voluntas tua ay nasa langit at dito sa lupa.

Sumasamo kami sa kanyang mga merito na makuha mula sa Iyo, Kabanal-banalang Trinidad ang partikular na biyaya na kung saan kami ay nananalangin sa Iyo na may layuning matupad ang Iyong Banal na Kalooban. Amen.

+Arsobispo Givoan Battista Pichierri

Tatlong kaluwalhatian,

Ama Namin

Reyna ng lahat ng mga Santo, ipanalangin mo kami.

Trani, Oktubre 29, 2005

Bumalik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)