Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Panalangin bago Mag-aral/ magdasal

Panalangin ay mag-umpisa sa Banal na Kalooban

Nawa’y pumasok ako sa Walang Hanggan, Banal na Orden ng Diyos, upang ilagay ang aking ganap walang kabuluhan sa Puso ng Kabanal-banalang Trinidad, upang ibigay sa aking Diyos ang kagalakan ng pagtupad sa layunin ng aking pag-iral sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng mga gawa ng aking buhay sa pamamagitan ng ang Kalinis-linisang Puso ng aking Ina, si Maria, at sa Banal na Kalooban ng Diyos.

At sa parehong paraan nawa ako mabuhay, manalangin, kumilos, kumain, maglakad, matulog at gawin lahat. Nawa’y ang aking kaluluwa ay mawalan ng anumang iba pang pananabik, kagustuhan o pagnanais, at nawa’y Ikaw, mahal kong Banal na Kalooban, gawin mo sa akin ang anumang gusto Mo o naisin.

Ang hinihiling ko lang ay itali mo ako sa Iyong Kabanal-banalan na Kalooban nang buong lapit na magagawa ko hindi kailanman lumihis mula sa pagsasagawa ng alam kong ikabubuti ko.

Ako ay nananatiling masunurin sa mga galaw ng Iyong Banal na Kalooban na hindi mo kailanman madama kahit isang hininga ng pagtutol sa aking kaluluwa sa Iyong mga kahilingan sa akin.

Halina Banal na Kalooban, kasama ang lahat ng mga anghel at mga santo, lalo na ang aking Matamis na Inang Maria, upang hawakan ang aking noo, upang itatak dito ang Banal na Espiritu at ibuhos sa akin ang tunay na liwanag, upang aking maunawaan ang mga katotohanan at kabutihan na nasa mga kasulatang ito
at mga panalangin. Amen.

Bumalik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)