Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang paliwanag ukol sa paglalatag sa Banal na Kalooban

Bakit tayo manalangin ng ganito? Hindi pa ba sapat ang ibang panalangin na ating tinatangkilik?

O kaibig-ibig at Banal na Kalooban, narito ako, sa harap ng Iyong walang hanggan Liwanag, upang ang Iyong walang hupay na Kabutihan ay mabuksan sa akin ang mga pintuan, at papasukin ako Nito, upang mabuo ang aking buhay nang lahat sa Iyo lamang, Banal na Kalooban.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Si Luisa Piccarreta ay isang grade two lamang na nilalang, ngunit siya ay napili ng Diyos na magiging instrumento sa pagpalaganap ng Banal na Kalooban. Kahit ng siya’y grade two lamang, diniktahan siya ng Banal na Espiritu at sinulat niya ito upang ang bawat isa sa atin ay pumasok sa loob ng Eden ng kagalakan sa Banal na Kalooban.

Ang Banal na Kalooban mga kapatid na dapat natin maintindihan ay ito: sa totoo lang, ito ang Tunay na Kaharian na tinutukoy ni Hesus sa: Ama namin “Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit” (Mateo 6:10)

Kung tutuosin, ano ang naghahari sa langit? Ang Kalooban ng Diyos. Kaya nga pati tayo hinihingi din nati na maghari ang kanyang Kalooban dito sa lupa gaya ng naghahari na sa langit.

Ang Banal na Kalooban ay ang walang hanggan na liwanag, ito ay isang pintuan na dapat pasukin ng bawat kaluluwa upang siya’y magiging kabahagi nito, at mabuo ang kanyang buhay sa Banal na Kalooban lamang.

___

Samakatuwid, mag-patirapa sa harap ng Iyong Liwanag, ako, ang pinakamaliit sa lahat ng mga nilalang, ay pumarito, O kaibig-ibig na Kalooban, sa maliit na hukbo ng mga unang anak ng Iyong Kataas-taasang Fiat. Hangad ko sa aking kawalan, ako ay nagsusumamo at hihingiin ko sa Iyong walang katapusang Liwanag, na Nais kong mapuno at maparam ang lahat ng bagay na hindi sa Iyo, sa paraang wala akong ibang magawa kundi tumingin, umunawa at mamuhay sa Iyo, o Banal na Kalooban.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Hihingiin natin mga kapatid na sundi lahat ang liwanag ng Banal na Kalooban na tayo’y simpleng mga nilalang na munti na nangahas na pumasok sa Kaharina na ito ng Banal na Kalooban upang mabuo ang hukbo ng mga bagong anak ng Banal na Kalooban na sinabi ni San Pablo sa Taga Roma: “Ang paglikha mismo ay sabik na naghihintay sa paghahayag ng mga anak ng Diyos;” (Sulat sa taga Roma 8:19)

Ang mga anak ng Diyos na ating hinihintay ay mga Anak ng Banal na Kalooban, iyon ang ibig sabihin. Dahil kong anak lang ang pag-uusapan, sa binyag tayo’y anak na ng Diyos (1Juan 3:1), ano pa ba ang klaseng anak na maipa-pahayag sa kasalukuyan ayon sa nasusulat sa taga Roma ni San Pablo? Hindi lang mga pangkariniwang anak kundi: Anak ng Banal na Kalooban.

Hinihingi natin na ang Banal na Kalooban ang siyang maghari at maisa-buhay, hindi na ang kalooban ng tao. Ito ang tunay na liwanag, ito ang Kaharian na kong saan ang mga kaluluwa ay magalak at mamuhay ng marangal at banal.

Isa pa, ang mga kaluluwa na nabubuhay sa Banal na Kalooban, mararamdaman nila ang kanilang pagiging “kawalan” (nothingness), dahil ang Diyos lamang ang siyang tunay na “Pangkalahatan” (Everything).

Batid mo na ika’y kawalan, sabi nga ni Hesus na: “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa.” (Juan 15:5)

Sino ang nabubuhay sa Banal na Kalooban ang lahat na kanyang pag-uunawa, ang pag-iisip at pamumuhay ay nasa kalooban lamang ng Diyos. Dati ang bawat kaluluwa ay nabubuhay sa kanyang sarili lamang, ngayon ay bago na: “O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya’t tayo’y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang kung paanong si Cristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din tayo ay makalakad sa panibagong buhay.” (Taga Roma 6:3)

___

Ito ang magiging buhay ko, ang sentro ng aking katalinuhan, ang mabi-bighani ng aking puso at ng aking buong pagkatao. Sa pusong ito ang kalooban ng tao ay hindi na magkakaroon ng buhay; yapakan ko ito magpakailanman, at bubuo ng bagong Eden ng kapayapaan, ng kaligayahan at ng pag-ibig. Sa pamamagitan Nito ay lagi akong magiging masaya, magkakaroon ako ng kakaibang lakas, at isang kabanalan na nagpapabanal sa lahat at nagdadala ng lahat sa Diyos.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Kung ang kaluluwa’y nabubuhay sa Banal na Kalooban ito ang lahat sa kanya, ang sentro ng kanyang buhay, ng puso, ng katalinuhan sa kanyang buong pagkatao.

Tanging si Hesus ang nangangaral na siya ang sentro ng buhay: “Sinasabi sa kaniya ni Jesus: ‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo.’ Ito ang unang at pinakadakilang utos.” (Mateo 22: 37-38)

Upang makamit ang minimithing Kaharian, dapat itakwil at yapakang sa paa ang sariling kalooban, at ipalit nito sa buhay mo ang Banal na Kalooban. Ang Banal na Kalooban ay ang kahariang tunay na tinutukoy ni Hesus, hindi isang kastilyong buhangin na puno ng yaman at kapangyarihan kundi sagana sa katotohanan, galak at kapayapaan at pagibig sa Espiritu Santo (Sulat sa taga Roma 14:17)

Ang tinutukoy na Bagong Eden ay ang bagong langit at lupa (Pahayag 21:1-5) na hindi nahahawakan, ni nakikita ni nakakaakit sa pananaw. Kaya sabi ni Hesus: “Nagtanong ang mga Fariseo kay Jesus kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sinagot niya sila at sinabi, ‘Hindi darating ang kaharian ng Diyos nang malalasap ninyo ito nang may mga palatandaan. Hindi masasabi, “Narito, naroon!” Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo.” (Lucas 17:21-22)

Ang tunay na Kaharian ay ibibigay at ipadadama sa loob ng puso, ito ay ang Banal na Kalooban.

___

Magpatirapa ako at hinihingi ko ang tulong ng Kabanal-banalang Trinidad, na tanggapin Nila akong tumira sa klaustro ng Banal na Kalooban, upang maibalik sa akin ang orihinal na kaayusan ng Paglikha, kung paanong ang nilalang ay nilikha.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Ang Banal na Kalooban ay isang bagon Eden na nilikha ng Diyos kung saan pwedeng pumasok ang lahat ng mga kaluluwang may gusto at tankilikin ito ng tunay. Upang ito’y makapit, dapat hingiin sa Banal na Trinidad ang tulong upang ang bawat kaluluwa ay tangapin at manirahan sa klaustro ng Banal na Kalooban, upang maibalik ang orihinal ng Paglikha ng tao:

At sinabi ng Diyos: Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan; at mamamahala sila sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa lahat ng mga nagnanakaw na nagsisigapang sa ibabaw ng lupa.” (Genesis 1:26)

Ang totoong larawang at wangis ng tao ay ang kanya kahawig sa Banal na Kalooban, ang sariling kalooban ay nagiging bilangoan ng kaluluwa. Tayo ay ginawana munting diyos: “Ano baga ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong pangalagaan siya?

Kung gayon ay ginawa mo siya na kaunti na lamang mas mababa sa mga anghel, at iyong pinarangalan siya ng kaluwalhatian at karangalan.” (Salmo 8:4-5). Kaya pala ang tumira sa Banal na Kalooban ay ibig sabihing bumalik sa orihinal ng Paglikha na tunay na larawan at kahawig ng Banal na Kalooban ang isang tao.

Ang kasalanan orihinal ni Adan at ni Eva ay ang kadahilanan ng pagkasira ng larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao. Ang pagkasira ng larawang at wangis ay ibig sabihin na ang pagtakwil sa Banal na Kalooban sa buhay nila.

Kaya ang ginawa ni Hesus sa kanyang Banal na Kalooban ay ibinabalik sa tao upang maibalik ang tunay na larawan at wangis na sinira nang kasalanang orihinal. Kagaya ng pagtakwil sa Banal na Kalooban, kailangang din ng tao ang tanggapin ito upan maibalik sa dating tunay na anyo.

___

O Ina ng langit, Soberanang Reina ng Banal na Kaloobang Fiat, hawakan mo ako sa kamay mo at ilakip mo ako sa Liwanag ng Banal na Kalooban. Ikaw ang aking magiging gabay, aking magiliw na Ina; Babantayan mo ang iyong anak, at tuturuan akong mamuhay at panatilihin ang aking sarili sa kaayusan at sa mga hangganan ng Banal na Kalooban. Makalangit na Soberano, sa iyong Puso ay ipinagkakatiwala ko ang aking buong pagkatao; Ako ay magiging iyong munting anak ng Banal na Kalooban. 

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Upang maibalik ng ganap ang Banal na Kalooban sa loob ng tao, kailangan ang tulong ng Mahal na Birheng Maria na siyang una tumangap na maibalik sa taon ang Banal na Kalooban dahil sa kanyang sagot sa kay Arkanghel Gabriel: “Sinabi ni Maria, ‘Ako po ay alipin ng Panginoon; maganap sa akin ang iyong salita.’ At umalis siya kay Maria.” (Mateo 1:38)

Ganon din dapat ang gagawin ng bawat isa sa atin, upang ang Banal na Kalooban ay maibalik na ganap sa bawat tao, kailangan ganito rin ang isasagot sa alok ng Diyos, sa dilang latin sinabi: “Fiat mihi secundum verbum tuum” (Mateo 1:38)

Si Maria ay nagiging Ina ng Banal na Kalooban, kaya ipinagkatiwala tayo sa kanya na bantayan tayong mabuti na ang Banal na Kalooban ay mailagay sa wastong paraan at manatili itong nasa puso ng tao.

Tayo ay mga munting anak na walang kamuwang-muwang, hindi natin alam kung ano ang nararapat gawin upang mabuhay na tapat sa Banal na Kalooban, kaya ang Reyna ng Banal na Kalooban lamang ang tanging makapagtuturo sa atin kung papaano maisabuhay ang Kalooban ng Diyos.ù

Si Maria lang kasi ang nauna sa pagtanggap ng Banal na Kalooban, siya rin lamang ang tanging may alam kung ano ang mga nararapat gawin. Kaya sa kanya tayo gagabay at magpaturo.

Makinig tayo sa kanyang pangaral bilang Ina ng Banal na Kalooban. Kung si Mariang ating Ina ang mangangaral, sigurado ako na matututo tayo ng ganap kung papaano niya isinasabuhay na ang Banal na Kalooban na siyang tanging kanyang pagkain at inumin sa araw-araw.

___

Ituturo Mo sa akin ang Banal na Kalooban, at ako ay magiging matulungin sa pakikinig sa Iyo. Ilatag mo sa akin ang iyong asul na balabal, upang ang maka-infernong ahas ay hindi mag-lakasloob na tumagos sa Sagradong Eden na ito upang akitin ako at mahulog muli sa kalituhan ng kalooban ng tao.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Kung si Maria lamang ang tanging makapagtuturo sa atin ng tunay dahil siya ang guru ng Banal na Kalooban, dahil siya ang naunang naisabuhay ito, dapat tayong makinig sa kanya.

Hihingiin natin ang kanyang kamay at proteksyon, na sa pamamagitan ng kanyang Asul na balabal, maitago tayo at matalukbungan tayo ng kanyang kamay dahil ang ahas ng Eden ay buhay pa na pwede tayong akitin sa kamalian, kagaya ng ginawa niya sa ting mg sinaunang mga magulang.

Ang Sagradong-Eden ng Banal na Kalooban ay hindi dapat tumagos at akitin tayo na mahulog na muli sa kalooban ng tao at lilituhin tayong muli na angkinin ng ahas ang kalooban ng tao.

Sa totoo lang mga kapatid, ang pagangkin ng ahas sa tao ay nangyari ito sa pamamgitan ng kanyang makataong kalooban. Dito nagsimula sa loobin ng tao na ang demonyo ay tumagos sa buong buhay ng tao sa mundo.

Kaya ito ang dahilan kong bakit, ibinalik ni Hesus sa ating ang kanyang Banal na Kalooban upang mamuhay tayo na tunay na anak ng Diyos, hindi anak ng makasalanang tao.

Kapag naakit ka na sa Banal na Kalooban, h’wag mong pabayaan na ang iyong desisyon na nasa loob na ng Banal na Kalooban ay hindi muling maakit pa sa kalooban ng ahas na nangaanyaya patungo sa kasamaan.

___

Puso ng aking pinakamataas na Kabutihan, Hesus, ibibigay Mo sa akin ang Iyong mga ningas, upang ako’y umapoy, sunugin at busugin, upang mabuo sa akin ang buhay ng Kataas-taasang Kalooban.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Pagkatapos na humingi sa Mahal na Inang Birhen ng tulong at gabay, hingiin sa kay Hesus na ibigay sa ating ang kanyang Mahal na Puso, dahil dito nanggaling ang apoy na nagliliyab upang tupukin ang lahat na hadlang sa Banal na Kalooban.

Ang Mahal na Puso ni Hesus ay tanging nagbibigay pagkain na nakabubusog upang maboo sa ating buhay ang Kataas-taasang Banal na Kalooban. Hingiin ang mga ningas ni Hesus upang umapoy ng husto ang ating buhay na naninirahan sa Banal na Kalooban.

___

San Jose, Ikaw ang aking magiging Tagapagtanggol, ang Tagapangalaga ng aking puso, at iingatan ang mga susi ng aking kalooban sa Iyong mga kamay. Iingatan mo ang aking puso na may pani-nibugho, at hinding-hindi na ibibigay sa akin, upang ako ay makasigurado na hindi ako lalayo sa Kalooban ng Diyos.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Pati si San Josè ay mayroon ding papel na gagampanan para sa atin na namumuhay sa Banal na Kalooban bilang isang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating puso na nabubuhay sa Banal na Kalooban.

Kagaya ng ginawa niya sa Sagrada Pamilya ng kanyang inaalagaan at pino-protektahan sa lahat ng oras, lalo na ang buhay ng sanggol na gustong patayin ni Herodes. Si San Josè ang unang sumaklolo na bantayang mabuti ang buhay ng Mahal na Sanggol na walang kamuwang-muwang sa mga pangyayari na siya’y subukang patayin kahit na siya’y maliit na bata pa lamang.

Kaya si San Josè, ang kanyang papel na pangalagaan ang lahat ng mga anak ng Banal na Kalooban, na itago ang susi ng makataong kalooban na naibigay at naipagkatiwala na sa kanya, na hindi na dapat makuha at ibigay pa kanino man lalo na sino mang ang may gawa at gustong bawiin na magmuli ito sa kayang mga kamay.

Si San Josè ang tanging tagapagpangalaga upang ang bawat isa ay mabubuhay na lamang sa Banal na Kalooban ni hindi-hindi na muling maakit pa sa kamay ng kaaway na umaakit sa buhay ng kalooban ng tao.

Si San Josè ang magbibigay kasiguraduhan na ang pamumuhay sa Banal na Kalooban ay siyang tirahang tunay ng mga banal na kaluluwa na nailatag ang buhay sa Diyos lamang.

___

Anghel na Tagapangalaga, bantayan mo ako, ipagtanggol mo ako, tulungan mo ako sa lahat ng bagay, upang ang aking Eden ay umunlad, at maging tawag ng buong mundo sa Kalooban ng Diyos.

Paliwanag ni Fr. Bobby:

Ang Banal na Kalooban na natanggap na sa puso ng bawat isa ay mabatayang din ng ating pinakamamahal na Anghel na sa ating tabi.

Siya rin ay tagabantay, ang tagapagtanggol na nang Kaharian ng Banal na Kalooban: ito ay ang Bagong Eden nararapat na mabantayang mabuti at umunlad, upang ang Paraisong ito na nasa lupa ay magiging kaakibat ng taong banal.

Ang papel ng Anghel na tagabantay na hindi pwedeng salakayin ng mga kaaway ang Bagon Eden na ito at siraing muli, ng dahil sa ganitong pangyayari ang tao ay nabubuhay sa siguradong tirahan ng Banal na Kalooban.

___

Korte ng langit, tulungan mo ako, at ipinapangako ko sa Iyo na mamuhay palagi sa Banal na Kalooban. Amen

Paliwanag ni Fr. Bobby

Sa wakas, ang korte ng langit ay mayroon ding papel itong gagampanan upang ang Banal na Kalooban na tinanggap na ng kaluluwa ay matulungan na mabuhay na banal. Dahil kung hindi tutulong at sasaklulo ang korte ng langit, malimit na ito salakayin muli ng mga walang pakundangang mga kaaway, at ang kaluluwa ay magiging mahirap na naman dahil nawaglit sa kanya ang tunay na kayamanan ng langit na siyang regalong ng Diyos Trinidad sa kanya.

Bumalik sa Homepage

/ 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)