Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang mga makalangit na buhay

Ang Makalangit na pamumuhay dito sa lupa

Paano ginagamit ng isang tao ang kaloob ng Kalooban ng Diyos upang gumana kasama nito habang siya ay nabubuhay sa lupa? Ang pamumuhay sa lupa gamit ang Kalooban ng Diyos ay ang pinakahuling Regalo na gustong ibigay sa atin ng Diyos.

“Ngayon, dapat mong malaman na upang makapasok sa Aking “Fiat”, ang mahalagang bagay ay ang pagnanais na gawin ito – ang patuloy na pananabik na mamuhay dito. Ang pangalawang bagay ay ang gawin ang unang hakbang, at kapag nagawa na ito ng nilalang, ang Aking Banal na Kalooban ay pumapalibot sa kanya ng liwanag at sa gayong pang-akit na nawawalan siya ng pagnanais na gawin ang kanyang sariling kalooban.” (Bolyom 36, Mayo 6, 1938)

“Ang pamumuhay sa Banal na Kalooban ay hindi nangangailangan ng pagbabago ng estado o ng pagkilos kundi ng iyong kalooban. Sa Banal na mga kamay ang kaluluwa ay nawawala ang kanyang kahinaan, ang kanyang mga paghihirap, at lahat ng kanyang kasamaan. Ang Buhay sa Banal na Kalooban ng Diyos ay lumalago ayon sa nalalaman natin tungkol Dito. Ang isang tao ay hindi maaaring magkaroon ng isang kabutihan kung ito ay hindi kilala; gaya ng pagkakilala Nito ay pinalalawak din Nito ang ating kakayahan at kinuha Nito ang maharlikang lugar sa atin.” (Fr.Pablo Martin, I Bring you Tidings of Great Joy, p.49.)

Matatanggap natin ang Regalo na ito sa pamamagitan ng…

1) Napagtatanto ang sarili nating kawalan.

2) Pag-aaral (kaalaman) tungkol sa pinakadakila sa lahat ng mga kaloob.

Sinabi ni Jesus kay Luisa, “Lahat ng Aking mga Banal ay namuhay sa anino ng Aking Kalooban o sa repleksyon ng liwanag Nito. Ang ilan ay nagpasakop sa kapangyarihan nito habang ang iba ay sa pagkakasunud-sunod ng mga utos nito, dahil walang kabanalan kung wala ang Aking Kalooban. Gayunpaman, sa Aking Kalooban sila ay nagtataglay ng kaunti na kanilang nalalaman at wala nang higit pa, dahil kapag ang isang kabutihan ay nalaman na ang isang tao ay nananabik at nakarating sa pag-aari nito.” (Aklat ng Langit, Bolyom 19, Hulyo 1, 1926)

3) Pagnanais nang buong puso na mamuhay nang may Iisang Kalooban – Ang Banal na Kalooban ng Diyos.

Kapag alam ni Jesus na talagang gusto nating mamuhay kasama ang Kanyang Banal na Kalooban, gagawin Niya ang gawain para sa atin. “Hanapin muna ang Kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo bukod pa.” ( Mat. 6:33 at Lucas 12 )

Sinabi ni Jesus kay Luisa, “Anak ko, ang pinakamadaling paraan upang mapabilis ang pagdating ng Aking Kalooban sa lupa ay ang mga kaalaman tungkol dito.” (Bolyom 20, Enero 1, 1927)

Ang paraan na ang kaluluwa ay dapat na kasama ni Jesus.

Ang Paraiso ay nasa lupa talaga

Isinulat ni Luisa “Pagkatanggap ng Komunyon, sinasabi ko: ‘Panginoon, panatilihin mo akong laging nakayakap sa Iyo, sapagkat ako ay napakaliit, at kung hindi Mo ako panatilihing nakayakap, dahil ako ay maliit, maaari akong mawala.’ At Siya: “Nais Kong ituro sa iyo ang paraan na dapat kang makasama: una, kailangan mong pumasok sa Akin, ibahin ang anyo mo sa Akin, at kunin ang nasumpungan mo sa Akin. Pangalawa, kapag napuno mo na ang iyong sarili sa Akin, lumabas ka at kumilos. kasama Ko, na parang ikaw at Ako ay iisang bagay, sa paraang kung ako ay gumagalaw, gumagalaw ka rin; kung iniisip Ko, iniisip mo ang parehong bagay na iniisip Ko – sa kabuuan, anuman ang aking ginagawa. , gawin mo rin. Pangatlo, sa mga kilos na ito na ating pinagsama-sama, lumayo sa Akin sa isang iglap, at pumunta sa gitna ng mga nilalang, ibigay sa lahat at sa bawat isa ang lahat ng ating ginawang magkasama – iyon ay, pagbibigay ang aking banal na buhay sa bawat isa, at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa Akin upang ibigay sa Akin, sa pangalan ng lahat, ang lahat ng kaluwalhatian na dapat nilang ibigay sa Akin, nananalangin, pinapatawad sila, nagkukumpuni, nagmamahal…” (Bolyom 8, Peb. 9, 1908)

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)