Ang Banal na Kalooban ng Dyos

Ang lahat na nilalang ay nagsimula sa paglikha

Ang Dyos ang tanging lumikha sa lahat ng bagay at kaluluwa

Bolyom 29
J.M.J.

Sa Banal na Kalooban ng Dyos! Deo gratias
Pebrero 13, 1931

Pagkatapos, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang ganap na iwanan ang aking sarili sa Banal na Kalooban, at ako nga iniisip ang maraming katotohanang nagpala kay Jesus na ipinamalas sa akin sa Kanyang Banal na Kaloob. Ang bawat katotohanan ay niyakap ang walang katapusan at naglalaman ng napakaraming liwanag na pumupuno sa Langit at lupa; at naramdaman ko ang lakas ng liwanag at ng bigat ng walang hanggan na, completong nanghihimasok sa isang hindi masabi pag-ibig, inimbitahan ako na mahalin sila at sa gawin silang sarili ko sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Ngunit habang ang aking isip ay gumagala sa sobrang liwanag, ang aking matamis na Hesus sinabi: “Anak ko, Ang aming gawain sa nilalang ay nagsimula sa Paglikha; at Ang aming gawain ay nasa salita (Fiat), dahil, naglalaman ng Aming malikhaing lakas, ito ay nagsasalita at lumilikha, ito ay nagsasalita at bumubuo ng pinakamaganda at mga kahanga-hangang gawa. Sa katunayan, sa gawa ng anim na Gawain (Fiats) na binibigkas Namin, ang buong mahusay na makina ng nabuo ang sansinukob, kasama ang tao, na tatahan dito at maging hari ng aming napakaraming gawa. Pagkatapos na iniutos ang lahat, tinawag Kami ng Aming Pag-ibig upang magpahinga; ngunit ang pahinga ay hindi nangangahulugan ng pagkumpleto ng gawain—ito nangangahulugan ng paghinto upang maipagpatuloy muli ang gawain. Ngayon, gusto mo bang malaman kung kailan Namin muling ipinagpatuloy ang Aming gawain? Sa tuwing magpapakita kami ng katotohanan, ipinagpatuloy namin ang gawain ng Paglikha. Kaya, lahat ng sinabi sa Lumang Tipan ay mga pagpapatuloy ng trabaho; Ang aking pagdating sa lupa ay walang iba kundi ang pagpapatuloy ng gawain para sa pag-ibig ng mga nilalang; Ang Aking Doktrina, ang maraming katotohanang binigkas ng Aking bibig, ay itinuro sa malinaw na mga tala sa Aking matinding gawain para sa mga nilalang. At kung paanong sa Paglikha ay nagpahinga ang Aking Banal na Pagkatao, gayon din sa Aking Kamatayan at Pagkabuhay na Mag-uli ay nais Ko magpahinga, para bigyan din ng panahon na magbunga ang Aking gawain sa gitna ng mga nilalang. Ngunit ito ay palaging pahinga, hindi ang pagkumpleto ng trabaho; Ang aking gawain hanggang sa katapusan ng mga siglo ay palaging magiging isang kahalili ng trabaho at pahinga, o pahinga at trabaho. Tingnan mo, Aking, mabuting anak, napakahabang gawaing kailangan kong gawin sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakaraming katotohanan sa Aking Banal na Kalooban. At dahil ang bagay na pinaka-mas interesado ng Amimng kataas-tassang Lumikha na gawin Alam ko, wala akong pinipigilan para sa isang trabaho nang napakatagal, kahit na madalas akong nagpahinga ng kaunting pahinga upang makapagbigay panahon para tanggapin ang Aking gawain, at ihanda ka para sa iba pang mga sorpresa ng gawain ng Aking malikhaing salita.
Samakatuwid, maging matulungin ka upang pangalagaan at huwag mawala ang anuman sa gawain ng Aking salita, na naglalaman ng walang hanggan halaga na sapat upang iligtas at pabanalin ang isang buong mundo.”

Fiat!!!

Balik sa Homepage

5.0 / 5
Thanks for voting!

Published by aklatnanglangit

Kami ay ang tagataguyod ng Banal na Kalooban ni Kristo Hesus na ipinahahayag kay Luisa Piccarreta bilang isang Mensahe na nangangaral ukol sa kabanalan. Ang ating puntirya sa buhay ay ang pagiging kahawig ng ating Ama na nasa langit: "kayo'y maging banal na kagaya ko ay Banal (Levitico 19:2)